مطالب آموزشی

ادویه‌ای که در یک هفته چربی خون و قند خون را کاهش می‌دهد

دارچـین بـا نـام علمـی Cinnamomum zeylanicum یکی از گیاهانی است که به نظر مـی‌رسـد دارای اثرات کاهنده گلوکز خون باشد. در مطالعه‌ای نشان داده شده است که دارچین در موش‌ها توانسته باعث کاهش سطح چربی‌هـا و گلوکز خون شود. دارچین مدت‌هاست که در آسـیا و اروپـا در طـب گیـاهی کاربرد دارد. اثرات شبه انسولینی این گیـاه در تعـدادی مطالعـه نشان داده شده است که می‌تواند باعث کـاهش سـطح گلـوکز خون شود.

در مطالعه‌ای دیگر، مـشخص شـد کـه مـصرف دارچین با دوز بالا (۶ گرم روزانه) اثرات مثبتی بر کاهش سـطح گلوکز خون و چربی‌های خون دارد.

با توجه به وجود ابهامات مختلف در مطالعات انجام شده پژوهشکده گیاهان دارویی اقدام به طراحی مطالعه‌ای جدید با مشخصات ذیل کرد: کارآزمایی بالینی دوسو کور روی ۶۱ نفر بیمار دیابتی نـوع دوم دارای سـطح گلـوکز ناشـتای ۱۴۰ تـا ۲۵۰ میلیگرم بر دسی لیتر و تحت درمان با رژیم غذایی و یا داروهای خوراکی پایین آورنده گلوکز خون انجام شد.

برای بیماران، کپسول‌هـای ۵۰۰ میلیگرمی شامل دارچین و یا پلاسبو هر ۱۲ ساعت ۲ عدد تجویز شد. بعد از ۸ هفتـه متغیرهـایی از قبیـل هموگلـوبین گلیکوزیلـه (HbA۱c ، (گلوکز خون ناشتا، کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که میانگین سطح گلوکز خون ناشتا در گروه دارچین در شروع مطالعه برابـر ۵۴ ± ۱۸۶ و در گروه دارونما برابر ۴۹ ± ۱۸۳ بود کـه بعـد از دو مـاه درمـان در گـروه دارچـین برابـر ۵۴ ± ۱۷۵ و در گروه دارونما به ۶۹ ± ۱۵۸ تغییر یافت.

بنابر اعلام پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، آنالیز آماری نشان داد که این تغیبـرات در سـطح گلـوکز خون ناشتا در گروه دارچین در مقایسه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معنی‌دار نیست. بعلاوه تغییرات در سـطح چربی‌ها نیز در گروه دارچین در مقایسه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معنی‌دار نبود. بنابراین دارچین با دوز ۲ گرم در روز تاثیر معنی داری بر پارامترهای مورد بررسی نداشت.

‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *